Skip to main content

We have a tailored site for international audiences

Pressmeddelande

Ny lösning från Signicat automatiserar efterlevnad av kundkännedom och penningtvätt (KYC/AML) helt och hållet, i förbindelse med digital onboarding av företagskunder

Reglerade industrier kan dra nytta av den kombinerade lösningen för identitetsverifieringar, regelefterlevnad och elektronisk signering i ett enda flöde och därigenom öka kundkonverteringen.

Signicat, bolaget för betrodda digitala identiteter (Trusted Digital Identity™), introducerade idag en end-to-end-lösning som fullt ut automatiserar den digitala processen för onboarding av kunder för bolag som är skyldiga att efterleva regler för penningtvätt och kundkännedom.

Genom att automatisera efterlevnadsprocesserna för kundkännedom och penningtvätt kan organisationer inom hårt reglerade branscher, såsom finansbranschen, försäkringsbranschen eller fastighetsbranschen spara anmärkningsvärt mycket tid samtidigt som man vet att man efterlever regelverken.

Signicats lösning hanterar regler för penningtvätt och kundkännedom utan att kompromissa med användarupplevelsen.

Den drar nytta av Signicats digitala identitetsplattform, världens största ekosystem inom identitetsverifiering, betrodda datakällor och säker signering, för en papperslös kundkännedoms- och penningtvättprocess för onboarding av privatkunder eller företagskunder genom digitala kanaler.

Den flexibla lösningen kan, utan problem, integreras i existerande arbetsflöden och eliminerar behovet av att hantera ärenden runt kundkännedom och penningtvätt manuellt såsom adressverifikationer, sanktionslistor eller PEP-listor.

I samband med onboarding av nya företag ingår även kontroll av verkliga huvudmän, även kallade “UBO- ultimate beneficial owner” i det automatiserade flödet.

Signicats lösning har gjort det möjligt för oss att fullt ut automatisera all identitetskontroll och användarna kan själva fylla i sina uppgifter på valfri enhet, vilket gör att det även är väldigt användarvänligt

James Bell Ocampo, IT-chef på Usbl

#
Kundkännedom och penningtvätt är fortfarande en utmaning i samband med digital onboarding


Enligt Signicats marknadsundersökning, “The Battle to On-board”, övergav 63 % av europeiska kunder en finansiell tjänst under 2020. I många fall var tillvägagångssättet för att kunna verifiera sin identitet onödigt besvärligt och på grund av detta kastar europeiska finansinstitut bort över €5 miljarder på misslyckad kundvärvning.

“Digital onboarding är en balansakt mellan kundkontroll (CDD), kostnad och användarupplevelse. Kunder accepterar inte längre halvt digitala processer, men det finns få skräddarsydda lösningar som kan hantera en fullt digitaliserad process för onboarding. När det gäller onboarding av företag, är regelverket runt penningtvätt ännu mer komplicerat eftersom ägarstrukturer kan vara invecklade. Att bara göra något så enkelt som att öppna ett bankkonto för ett företag måste fortfarande göras manuellt även på de digitalt mest mogna marknaderna, såsom i Norden”, säger Asger Hattel, VD på Signicat.

Automatiska identitetskontroll för motverkning av penningtvätt ger enorma besparingar

Norges näst största företag inom fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning, Usbl, har infört automatiska identitetskontroller av styrelsemedlemmarna, för att motverka eventuell penningtvätt, i de 1600 fastighetsbolag de hanterar. Detta ger en total besparing på 5000 timmar varje år.

# Signicats lösning täcker flera marknader i Europa


Signicats lösning ansluter till en rad betrodda datakällor från tredje-part i Norden, Benelux och Tyskland, såsom officiella företagsregister för automatiserad verifieringen av kunddata. Detta förbättrar kvaliteten på penningtvättsprocessen och sparar avsevärd tid.

Verifierade elektroniska identiteter, eID, är vardagsmat i Norden och Benelux och kan användas för att verifiera en användares identitet, såväl som för säker elektronisk signering i samband med ifyllandet av en självdeklaration för penningtvätt.

Lösningen stöder digitaliseringen av processer för kundkännedom och penningtvätt på inre marknader eller i flera länder och minskar på så sätt både komplexitet och underhåll i IT-systemen.